Login

Binnen Topo KHA

Vandaag kunnen er 254 boulders beklommen worden

A

5b (Paars) wCharlie Visser 

B

6a (Groen) wRZ 
7a+ (Blauw) wRZ 

C

5c+ (Oranje) wRZ 
6c (Zwart) wEE op wand BCharlie Visser 
7a (Blauw) wRZ 

D

5a (Paars) wCharlie Visser 
6b (Rood) wCharlie Visser 
6c (Zwart) wCharlie Visser 

E

2 (Roze) RechtsRZ 
4 (Geel) RechtsRZ 
4 (Geel) BB links, EE middenRZ 
5a+ (Paars) BBmidden, EE linksRZ 
5b (Paars) BB Rechts, EE on wand FJoseph Falzetta 
5c (Oranje) BB links, EE middenRZ 
5c (Oranje) BB Recht, EE MiddenRZ 
6a (Groen) LinksRZ 
6a (Marmer) (Rood / Wit) Red stickersAlexander 
6a+ (Groen) RechtsRZ 
6b (Rood) MiddenCharlie Visser 
6b+ (Rood) BB rechts, EE rechtsRZ 
6c (Zwart) RechtsRZ 
6c+ (Zwart) BB links, EE linksRZ 
7a (Blauw) linksRZ 
7a (Blauw) BB rechts, EE middenCharlie Visser 
7b (Marmer) (Rood / Wit) nr. 13 - maart 2015RZ 
7b (Marmer) (Groen / Wit) Gregor Bolderink 
7b (Marmer) (Blauw / Wit) BB midden, EE links / Nr. 9 circuit februari 2015RZ 

F

4 (Geel) wRZ 

G

6b (Rood) wRZ 
6c (Zwart) wkevin 

H

5a (Paars) wkevin 
5c (Oranje) w2 man, 2 grepenkevin 
6a+ (Groen) wRZ 
7a (Blauw) wBB op wand H, via wand G naar EE op IRZ 

I

4 (Geel) RZ 
5b (Marmer) (Rood / Wit) rechts om de hoek, nr. 5 maart 2015RZ 
5b (Paars) RZ 
5c (Oranje) RZ 
6a (Groen) RZ 
6b (Rood) BB links, EE rechts om de hoekRZ 
6b (Marmer) (Rood / Wit) rechts, nr. 4 maart 2015Gregor Bolderink 
6b+ (Rood) BB links, EE rechts, (op wanddeel J)RZ 
6c (Zwart) RZ 
7a (Blauw) RZ 
7b (Marmer) (Groen / Wit) juni 2015Nora 

J

2 (Roze) LinksRZ 
4 (Geel) wMIddencyrille jones 
5a (Paars) wLinksCharlie Visser 
5b (Paars) wRechtsCharlie Visser 
5c (Oranje) wBB midden, EE linksCharlie Visser 
6a (Groen) wRechtsCharlie Visser 
6b (Rood) wBBmidden, EE rechtskevin 

K

2 (Roze) RZ 

L

2 (Roze) RZ 
5b (Marmer) w(Paars / Wit) kevin 

M

2 (Roze) RZ 
6a (Marmer) w(Rood / Wit) EE op wand MRZ 

O

3 (Geel) Rechts WallJoseph Falzetta 
3 (Roze) Sonja Voogd 
4 (Geel) Sonja Voogd 
5b (Paars) rechtsLars Foekens 
5b (Paars) middenLars Foekens 
5c (Oranje) LinksGijs Nijenhuis 
5c (Oranje) RechtsGijs Nijenhuis 
6a (Groen) rechtsGijs Nijenhuis 
6a (Groen) LinksGijs Nijenhuis 
6b (Rood) LinksGijs Nijenhuis 
6b (Rood) RechtsGijs Nijenhuis 
6c (Zwart) Links (BB linkerhand op paarse element)Gijs Nijenhuis 
6c (Zwart) RechtsGijs Nijenhuis 
6c (Marmer) (Paars / Wit) nr. 17 april 2015Gregor Bolderink 

P

5a+ (Paars) wRZ 
6a (Groen) wkevin 
7b (Blauw) wCharlie Visser 

Q

4 (Geel) wcyrille jones 
5c (Oranje) wLinkskevin 
6a+ (Groen) wkevin 
6c+ (Zwart) wRechtsRZ 

R

5b+ (Paars) wRechtsRZ 
6a (Groen) wLinks, van SamRZ 
6b+ (Rood) wCharlie Visser 
7b+ (Blauw) wCharlie Visser 

S

4 (Geel) linksRZ 
4 (Geel) BB,rechts, EE middenRZ 
5b (Paars) begint midden, eindigt rechtsPano Alberti 
5b (Paars) links Lars Foekens 
5c (Marmer) (Groen / Wit) juni 2015Gregor Bolderink 
5c (Oranje) Pano Alberti 
5c (Oranje) linksPano Alberti 
5c (Marmer) (Rood / Wit) Nr. 1 maart 2015Joshua Passchier 
6a (Groen) Pano Alberti 
6a (Marmer) (Paars / Wit) nr. 12 april 2015Joshua Passchier 
6b (Rood) LinksJeroen Huls 
6b (Rood) RechtsJeroen Huls 
6c (Zwart) May the force be with youPano Alberti 
7a (Marmer) (Grijs / Wit) rechtsNora 
7a (Blauw) RZ 

T

2 (Roze) bb linksCharlie Visser 
3 (Geel) LinksGijs Nijenhuis 
4 (Roze) bb midden ee middenbart verschuren 
4 (Geel) bb midden ee middenbart verschuren 
4 (Geel) bb midden ee rechtsbart verschuren 
5a (Marmer) (Paars / Wit) Pano Alberti 
5b (Paars) rechtsLars Foekens 
5b (Paars) linksLars Foekens 
5b (Marmer) (Paars / Wit) Pano Alberti 
5c (Oranje) ee middenCharlie Visser 
5c (Oranje) Links aangepast charlie- 
5c (Oranje) rechter boulderPano Alberti 
6a (Groen) BB midden EE op zwarte element.Gijs Nijenhuis 
6a (Groen) LinksJeroen Huls 
6b (Rood) Met elementen van rechts naar linksJeroen Huls 
6b (Rood) Charlie Visser 
6b (Rood) Charlie Visser 
6b (Rood) Charlie Visser 
6b+ (Rood) Charlie Visser 
Plattegrond-hor